28 خرداد 1403 ساعت 00:08

دانش آموز الکترونیکی

اسامی اولین دوره دانش آموزان الکترونیکی در ایران

اسما قادر پور- افسانه خدادادی - امیر حسین امیری - امیر حسین قاسمی نژاد - پریسا عزت آبادی - حجت محمد رضا یزدی نژاد-  راضیه صادقی - سجاد شهبا - سحر محمودآبادی

سعیدحیدری - سید محمد هاشمی - شکیلا غضنفری- صدیقه نیرومند- علی پورفریدونی - علی محمد پناه - علیرضا فرد- فاطمه امیری -  فاطمه بهرنگ - فاطمه تند عمل - فاطمه رضائی

فائزه کوهکن - فرشته نجارزاده - فهیمه احتشام - ماندانا نجف آبادی - محمد رضا یزدی نژاد - مریم تخشید - مریم تند عمل - مریم خنجری - مریم صادقی - مهسا امیری مقدم -

مینا امیری مقدم - نرجس بختیاری-مليكا ذكريهمکاران - Partners

   

  

 

 

داوطلبان صلح - peace volunteers

ارتباط با ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر محمدرفیع صادقی: بنیانگذار بنیاد صلح جهانی هوشمند

عضویونسکو

همکار بنیاد یک روز صلح و بنیاد جهانی صلح در دنیا

مدیر عامل مجتمع بین المللی هوشمند

مدیر و موسس انستیتو زبان معلم.....

بیشتر بخوانید


989123210827+ 
تلفن:983442258010+
982126317219+


Template Design:Dima Group