13 اسفند 1402 ساعت 13:12

لیست امور قضایی

باقر سلطانی محمدی              رییس دادگستری

اسحاق حسینی                    رییس شعبه سوم

مجید دهقانی                    دادیار اجرا و احکام دادسرا

رضا زیدآبادی                 مسئول پیگیری سیاستهای قوه قضایه

همکاران - Partners

   

  

 

 

داوطلبان صلح - peace volunteers

ارتباط با ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر محمدرفیع صادقی: بنیانگذار بنیاد صلح جهانی هوشمند

عضویونسکو

همکار بنیاد یک روز صلح و بنیاد جهانی صلح در دنیا

مدیر عامل مجتمع بین المللی هوشمند

مدیر و موسس انستیتو زبان معلم.....

بیشتر بخوانید


989123210827+ 
تلفن:983442258010+
982126317219+


Template Design:Dima Group