28 خرداد 1403 ساعت 01:42

شرکت محمدرفیع صادقی مدیر بنیاد صلح جهانی هوشمند در کنفرانس بین المللی حوزه جغرافیای شاهنامه. موضوع سخنرانی:پیام صلح فردوسی در شاهنامه .تاجیکستان مهرماه1402

Mohammad Rafi Sadeghi, director of the Smart World Peace Foundation, at the international conference of Shahnameh geographical area. ,Oct.2023 Tajikistan

موضوع سخنرانی صادقی:   .   پیام صلح و دوستی فردوسی در شاهنامه .

Ferdowsi's message of peace and friendship in Shahnameh.The topic of Sadeghi Lecture

چکیده         

شاهنامۀ فردوسی به عنوان یک اثر حماسی به جنگ و صلح می پردازد و مهم اینکه شخصیت های اسطوره ای شاهنامه چنان از صلح و دوستی  می گویند که می توان از انها در عصر کنونی به عنوان فعالان صلح  با روحیه دلاوری نام برد .فردوسی با پرداختن به پیمان نامه های صلح ایرانیان با بیگانگان به علایق و انگیزه های تاریخی ایرانیان به صلح و اشتی در طول تاریخ می پردازد که هزاران سال ادامه داشته است در شاهنامه در موارد متعدد  پیام پهلوانی را در راستای جوانمردی و خلق و خوی نیکو مطرح می کند فردوسی تاریخ هزاران ساله ایران و منشورحقوق بشر کوروش را یاداوری می کند.

فردوسی به خوبی یاداور می شود که کسانی در تاریخ با تینت و روحیه تجاوزگری می خواهند بر مردم نیک رفتار، نیک کردار و نیک گفتار ایران حکم فرمایی کنند که در مقابل عملکرد خشونت پرهیز و صلح جویانه ایرانیان شکست خواهند خورد.

 As an epic work, Ferdowsi's Shahnameh deals with war and peace, and it is important that the mythological characters of Shahnameh speak of peace and friendship so much that they can be called peace activists with a brave spirit in the present era. The peace treaties between Iranians and foreigners deal with the historical interests and motivations of Iranians for peace and hunger throughout history, which has lasted for thousands of years. In the Shahnameh, in many cases, the message of the Pahlavi is presented in the direction of chivalry and good temperament. Ferdowsi History It reminds thousands of years of Iran and the Charter of Human Rights of Cyrus. Ferdowsi is well reminded that those in history with a tinge and spirit of aggression want to rule over the people of Iran with good behavior, good deeds and good speech, saying that they will fail against the non-violent and peaceful performance of Iranians.

 

همکاران - Partners

   

  

 

 

داوطلبان صلح - peace volunteers

ارتباط با ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر محمدرفیع صادقی: بنیانگذار بنیاد صلح جهانی هوشمند

عضویونسکو

همکار بنیاد یک روز صلح و بنیاد جهانی صلح در دنیا

مدیر عامل مجتمع بین المللی هوشمند

مدیر و موسس انستیتو زبان معلم.....

بیشتر بخوانید


989123210827+ 
تلفن:983442258010+
982126317219+


Template Design:Dima Group